Кой ще оценява Вашите идеи

 

Живко Иванов
Управител на Сдружение БИКЦ – Сандански
      Румен Генов
Председател на УС на Агенция за регионално развитие – Кърджали
      Марияна Ненкова
Изпълнителен директор на Съюз на производителите на екологична енергия
      Пламен Тодоров
Ръководител проект „SMART SPECIALIZATION” 
      Ани Симеонова
Мениджър на Европейски информационен и иновационен център – Сандански част от Enterprise Europe Network
                                 
Мениджър и бизнес консултант с дългогодишен опит в сферата на управлението и консултирането на малки и средни предприятия. В своята кариера е бил управител на банки , застрахователни дружества и фирми от различни браншове. Участва в комитетите за наблюдение на няколко програми финансирани от фондовете на ЕС.        Бизнес консултант и експерт в регионалното развитие с над 20 години професионален опит. Г-н Генов е участвал в разработването на над 100 бизнес плана, като самостоятелни разработки за фирми или като част от документите за кандидатстване на бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми или Програмата за развитие на селските райони.       Юрист с дългогодишен опит и експертиза в сферата на консултирането на предприемачи в сферата на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и устойчивото развитие. Г-жа Ненкова е участвала в управлението на един от първите клъстери в България, обединяващ фирми от сектор възобновяеми енергийни източници.       Експерт в сферата на разработването и управлението на проекти финансирани по различни програми, г-н Тодоров е в ръководител на екипа, стоящ за изпълнението на проект „SMART SPECIALIZATION” в БИКЦ – Сандански.       Ръководител на един от центровете на Enterprise Europe Network – България, най-голямата информационно – консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса в Европейския съюз. Г-жа Симеонова е експерт е сферата на подпомагането на бизнеса за навлизането на международни пазари и бизнес сътрудничеството. Координатор и организатор на редица бизнес мисии на национално и международно ниво.

Конкурс за бизнес идеи

Конкурс за бизнес идеи

Резюме

За конкурса SMART START-UP 

SMART START-UP е инициатива за набиране на иновативни идеи за стартиране или развитие на бизнес от младежи с потенциал и интерес към предприемачеството, новите технологии и иновациите.

Регламент

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС - SMART START-UP

Жури

Кой ще оценява Вашите идеи

Кандидатстване

Информация за кандидатстване.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегриран документ, разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на цифровия растеж.