РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС - SMART START-UP

 

I. Обща информация за конкурса

SMART START-UP е инициатива за набиране на иновативни идеи за стартиране или развитие на бизнес от младежи с потенциал и интерес към предприемачеството, новите технологии и иновациите.

Конкурса се провежда в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" – “Smart Specialization” (Интелигентна специализация), който Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански изпълнява в партньорство с организации от България и Гърция. Проектът се осъществява с финансовата помощ на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 - 2013.

Проект „SMART SPECIALIZATION” е насочен към предоставяне на преглед на Европейските тенденции за регионални иновации за следващия програмен период 2014-2020г., като представи концепцията за интелигентна специализация, потенциалното й влияние върху траекториите на регионалното развитие и основните разлики с предишния стратегически подход (Регионална иновационна стратегия). Нещо повече, обхватът на проекта цели да предизвика генериране на идеи за възможните сценарии за иновационни посредници, с оглед на новите пътища за регионално развитие, с които подхода на интелигентната специализация може да подпомогне развитието на регионите.

 

Специфичните цели на проекта:

За да бъдат иновациите приоритет за регионите в Република Гърция и Република България и за да се подобрят трансграничните връзки, партньорите ще трябва да спомогнат за:

- Подобряване на управлението и включване на по-тясно заинтересованите страни, чрез насърчаване на публично-частните партньорства;

- Фокусиране върху инвестиции и създаване на полезни взаимодействия на основата на взаимните специализирани сектори;

- Отговор на икономическите и социални предизвикателства, с акцент върху безработицата;

- Привличане на международни инвеститори и насърчаване на предприемачеството;

- Повишаване на знанията и технологичната диверсификация, подпомагане на научните изследвания и развитие на корпоративно и университетско ниво;

Целта на проекта е да се създаде един регион, основан на знанието и иновациите, които могат да бъдат постигнати, чрез развитието на мрежи за сътрудничество между публичния и частния сектор, за да се създаде конкурентно предимство и да се гарантира успешното преминаване към нови динамични пазари.

 

Повече информация за проекта може да прочетете тук: http://www.smartspecial.eu/ 

 

II. Цел на конкурса

Целта на провеждането на конкурса е да се генерират, анализират и подкрепят иновативни бизнес идеи от младежи с потенциал за  реализация, като на тази основа се подобрят иновационните процеси и се насърчи предприемачеството в трансграничния регион на България и Гърция, които сериозно изостават в сферата на иновациите в сравнение с останалите страни членки на ЕС. 

В тази насока SMART START-UP конкурса се фокусира върху младежи с предприемачески дух и иновативни идеи, които се възползват от конкурентните предимства на съответния район (държава) и създават добавена стойност, по отношение на растеж и заетост.  Печелившите идеи и проекти ще бъдат наградени с осигуряването на консултантски услуги и подкрепа във всички аспекти от бизнес развитието – счетоводни, правни, консултации по управление на бизнес, разработване на бизнес планове за финансиране и др. 

 

III. Условия за участие

В конкурса „SMART START-UP“ могат да участват:

 

- Физически лица, български граждани на възраст между 18 и 29 навършени години, към датата на обявяване на конкурса (20.04.2015 г.) и с адресна регистрация на територията на населено място, намиращо се в една от областите попадащи в целевия трансграничен район на ЕПТС „Гърция – България“ в България, а именно Област Благоевград, Област Смолян, Област Кърджали, Област Хасково. Кандидатури на участници с адресна регистрация в населени места извън тези области няма да бъдат разглеждани.

- Юридически лица, собственост на български граждани на възраст между 18 и 29 навършени години, регистрирани на територията на населено място намиращо се в една от областите попадащи в целевия трансграничен район на ЕПТС „Гърция – България“ в България, а именно Област Благоевград, Област Смолян, Област Кърджали, Област Хасково.

- Всеки участник трябва да представи надлежно попълнен формуляр за кандидатстване, като следва специфичните насоки представени в настоящия регламент. Формулярът съдържа поредица от въпроси, на които всеки кандидат следва да отговори максимално точно и ясно и следвайки зададения лимит за символи.

- Към формуляра за кандидатстване участниците трябва да представят и актуално CV по европейския формат EUROPASS™.

- Всеки кандидат може да приложи други материали в подкрепа на своята идея – таблици, графики, снимки, брошури, рекламни материали и т.н;

- Формулярът за кандидатстване и приложенията се представят на български език.

- Един кандидат може да участва само с една идея и съответно може да попълни един бизнес план.

- Участието в конкурса не изисква заплащане на такси от страна на участниците.

 

IV. Критерии за недопустимост

В конкурса „SMART START-UP“ не могат да участват, кандидати, които:

- са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация;

- са осъждани и са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионалната си дейност;

- са осъждани за престъпления от друг характер;

 

В конкурса нямат право да участват кандидати, предлагащи идеи или осъществяващи дейност свързани с:

- хазартни дейности;

- дейности, свързани с военната индустрия;

- дейности, замърсяващи или вредящи на околната среда;

- дейности, унизяващи или вредящи на личността;

- всички други дейности, които са забранени от закона.

 

V. Критерии за допустимост на идеите

Под иновативна бизнес идея (иновативен проект) се има предвид продукт, процес, услуга или бизнес модел, който представлява технологична новост с полезен ефект и задоволява реална пазарна потребност (ниша) на българския пазар. Когато кандидатите предлагат идея, те трябва да докажат, че тя има практическо приложение и ще доведе до генерирането на заетост. 

 

В допълнение приоритет при оценяването ще бъде даван на бизнес идеи които:

- са свързани със стартиране на ново производство или услуга, без значение дали кандидатът към момента на кандидатстване има регистрирана фирма;

- са свързани с някои от следните сектори: мехатроника и чисти технологии, информационни и комуникационни технологии, биотехнологии, творчески индустрии, фармация и хранително-вкусова промишленост.

- са икономически обосновани и практически приложими.

- са устойчиви в дългосрочен план.

- използват местния потенциал и ресурси; 

 

VI. Критерии за оценка

Критерии за оценка Максимален брой точки
Цялостно представяне на идеята / концепцията  5
Иновативност на идеята  15
Степен на използване на силните страни на местната икономика / среда  20
Съответствие на бизнес идеята с конкретните нужди и проблеми в региона на реализация  10
Бизнес идеята попада в технологичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014 - 2020  15
Добавена стойност от реализацията на проекта  15
Практическа приложимост на бизнес идеята  15
Конкретни стъпки предприети за реализация на бизнес идеята  5
Общ брой точки  100

 

VII. Кандидатстване / Документи за кандидатстване

Кандидатстването в конкурса се осъществява посредством попълването на формуляр за кандидатстване, който можете да изтеглите от тук

 

Попълненият формуляр, заедно с приложенията към него изпратете като електронни файлове на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , като в полето „Subject” напишете „За участие в конкурс SMART START-UP”. 

 

 VIII. Жури

Всички постъпили идеи ще бъдат оценявани от жури от доказани експерти с дългогодишен опит в сферата на управлението, бизнес планирането, финансирането на малък и среден бизнес, както и предоставянето на информационни и консултантски услуги на бизнеса.

 

IX. Срокове и специфични условия

- Етап 1 – Подаване на попълнен формуляр за кандидатстване (бизнес идея) в рамките на определения краен срок;

- Етап 2 – Оценка на постъпилите идеи от жури;

- Етап 3 – Предоставяне на консултантски услуги на най-добрите идеи.

 

Краен срок за подаване на бизнес идеите: 29 май 2015 година, 17.00 часа.

 

X. Награди 

Наградите ще бъдат връчени под формата на ваучери за предоставяне на специализирана консултантска услуга, по избор на спечелилия кандидат и на база на идентифицираните нужди на конкретната бизнес идея. Консултантската услуга може да включва някоя от следните видове услуги: разработване на бизнес план за развитие и реализация на бизнес идеята, маркетингов план, счетоводни и правни консултации, консултиране по управление на бизнес, финансиране и др. 

Наградите ще бъдат връчени на церемония, която ще се проведе през месец юни 2015 г. в град Сандански. 

 

XI. Конфиденциалност

Сдружение „Бизнес информационен и консултантски център – Сандански“ се ангажира да не разпространява информация, получена в процеса на кандидатстване и оценяване, свързана с кандидатите. Гарантираме конфиденциалността на бизнес идеите и взаимоотношенията в тях.

Сдружение БИКЦ  - Сандански може да използва информацията от конкурса за анализи и обучения и да я представя обобщено. Разкриване на конкретни данни и имена може да става само с изрично разрешение на кандидата.

 

За информация и въпроси:

Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

град Сандански, ул. „Скопие” №5 П.К. №50

тел.: 0746/30549, факс: 0746/32403

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  www.bicc-sandanski.org

Конкурс за бизнес идеи

Конкурс за бизнес идеи

Резюме

За конкурса SMART START-UP 

SMART START-UP е инициатива за набиране на иновативни идеи за стартиране или развитие на бизнес от младежи с потенциал и интерес към предприемачеството, новите технологии и иновациите.

Регламент

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС - SMART START-UP

Жури

Кой ще оценява Вашите идеи

Кандидатстване

Информация за кандидатстване.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегриран документ, разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на цифровия растеж.