Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегриран документ, разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на цифровия растеж.

 

В документа е отразено моментното състояние на иновационната система, като са отчетени резултатите от развитието й. В този документ, Иновационната стратегия на Р.България, приета от Министерския съвет през 2004 г. намира своя приемник в променената ситуация, в която България като член на ЕС трябва да спазва изискванията за следващия програмен период 2014-2020 г. 

Интелигентната специализация предполага, че страната ни трябва да избере ограничен брой приоритети въз основа на своите силни страни , международната си специализация и сравнителни предимства, които имат най-голям потенциал да постигнат трайно въздействие. Целта на интелигентната специализация е българската икономика да се трансформира с оглед на постигането на по-висока добавена стойност и изпълнението на по-конкурентни дейности.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която съгласно изискванията на Европейската Комисия е задължително условие за усвояването на средствата по първите приоритети на Оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност ” и “Наука и образование за интелигентен растеж” през периода 2014-2020 г. Основната идея на документа е да идентифицира на базата на задълбочен анализ и обратна връзка от заинтересованите страни на области от националната и регионалните икономики, които притежават потенциал за растеж, за да се постигне целенасочено и ефективно изразходване на предвидените за иновации средства през програмния период 2014-2020 г. Стратегията не е статичен документ, а процес, работата, по който ще продължи през целия програмен период. В тази насока обратната връзка от заинтересованите страни по отношение на приоритетите на стратегията е от изключително значение.

Разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация ще продължи и след приемането й от Министерски съвет. Всяка година след 2014 Националният съвет за иновации (консултативен орган към министъра на икономиката и енергетиката) разглежда доклад с оценка и анализ на постигнатите резултати и при необходимост ще предлага промени в провежданата политика.

Консултациите по време на разработване на стратегията обхващат срещи на работната група по Стратегията с представители на секторните министерства, срещи на фокус групи по сектори (храни, фармацевтична индустрия, творчески и креативни индустрии, мехатроника, информационни и комуникационни технологии), както и срещи на фокус групи по специализирани теми (екоиновации, права върху интелектуалната собственост и др.). Срещите бяха организирани както на национално ниво, така и на регионално ниво, за да се отчете спецификата на отделните региони.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация не е регионална или секторна по своята същност, а хоризонтален политически документ, даващ посоката  и инструментариума в съответствие с Националната програма за реформи, Ръководствата на ЕК за разработване на Стратегията и специфичните препоръки към България.

 

Пълния документ на стратегията, както и друга полезна информация във връзка с нейното приемане и изпълнение може да намерите тук: http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-1470-287.html

Конкурс за бизнес идеи

Конкурс за бизнес идеи

Резюме

За конкурса SMART START-UP 

SMART START-UP е инициатива за набиране на иновативни идеи за стартиране или развитие на бизнес от младежи с потенциал и интерес към предприемачеството, новите технологии и иновациите.

Регламент

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС - SMART START-UP

Жури

Кой ще оценява Вашите идеи

Кандидатстване

Информация за кандидатстване.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегриран документ, разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на цифровия растеж.